500 triu ng "ban n" v lng t trng ca bng n

Hun luyn vin Mai c Chung v i tuyn n t chi nhn 500 triu ng v lng t trng. nh: VFF
Hun luyn vin Mai c Chung v i tuyn n t chi nhn 500 triu ng v lng t trng. nh: VFF
Hun luyn vin Mai c Chung v i tuyn n t chi nhn 500 triu ng v lng t trng. nh: VFF
Ln top