Th l ca bc s ni tuyn u chng dch

Y bc s Bnh vin i hc Y dc TPHCM chung sc chng dch bnh COVID-19 (nh ct t clip "Chung sc" ca bnh vin).
Y bc s Bnh vin i hc Y dc TPHCM chung sc chng dch bnh COVID-19 (nh ct t clip "Chung sc" ca bnh vin).
Y bc s Bnh vin i hc Y dc TPHCM chung sc chng dch bnh COVID-19 (nh ct t clip "Chung sc" ca bnh vin).
Ln top