B th Khnh Ho i thoi vi dn d n Khu bit th Quc Anh

D n Khu bit th Quc Anh (x Phc ng, Nha Trang, Khnh Ha)  ht thi gian gia hn nhng cha trin khai thc hin trn thc a. nh: Nhit Bng
D n Khu bit th Quc Anh (x Phc ng, Nha Trang, Khnh Ha) ht thi gian gia hn nhng cha trin khai thc hin trn thc a. nh: Nhit Bng
D n Khu bit th Quc Anh (x Phc ng, Nha Trang, Khnh Ha) ht thi gian gia hn nhng cha trin khai thc hin trn thc a. nh: Nhit Bng

BN C TH QUAN TM

Ln top