Chc mng nm mi 2020
K nim 90 nm Ngy thnh lp ng

H Tnh: Tt Sum vy n vi huyn Hng Sn

i din LL huyn Hng Sn trao h tr lm 3 nh Mi m cng on tng tr gi 90 triu ng. nh: TT
i din LL huyn Hng Sn trao h tr lm 3 nh Mi m cng on tng tr gi 90 triu ng. nh: TT
i din LL huyn Hng Sn trao h tr lm 3 nh Mi m cng on tng tr gi 90 triu ng. nh: TT
Ln top