LL tnh Ninh Bnh tng qu cc y bc s tuyn u chng dch COVID-19

i din lnh o LL tnh Ninh Bnh tng qu cho cn b y bc s ti Bnh vin a khoa tnh Ninh Bnh. nh: NT
i din lnh o LL tnh Ninh Bnh tng qu cho cn b y bc s ti Bnh vin a khoa tnh Ninh Bnh. nh: NT
i din lnh o LL tnh Ninh Bnh tng qu cho cn b y bc s ti Bnh vin a khoa tnh Ninh Bnh. nh: NT
Ln top