Thng bo ngi lao ng bit phng n thng Tt nguyn n

Cng ty trch nhim hu hn mt thnh vin Cng vin cy xanh H Ni trao h tr cho ngi lao ng dp Tt nguyn n K Hi 2019. nh: T.E.A
Cng ty trch nhim hu hn mt thnh vin Cng vin cy xanh H Ni trao h tr cho ngi lao ng dp Tt nguyn n K Hi 2019. nh: T.E.A
Cng ty trch nhim hu hn mt thnh vin Cng vin cy xanh H Ni trao h tr cho ngi lao ng dp Tt nguyn n K Hi 2019. nh: T.E.A
Ln top