Tng LLVN ng vin, trao qu ti nhng cn b y t, chin s tuyn u chng dch

Ln top