Dch COVID-19 n 22h ngy 25.3: Vit Nam xc nhn thm 7 ca mc mi

Theo bo co ca h thng gim st bnh truyn nhim B Y t, n 22h ngy 25.3, trn th gii c 434.990 trng hp nhimSARS-CoV-2 (COVID-19),tng s trng hp t vong ln n con s 19.607.

Infographic

Ln top