Infographic: Bc tranh ton cnh v Hip nh thng mi EVFTA

Ngy 12.2, Ngh vin Chu u b phiu ph chun Hip nh EVFTA v IPA. y l hip nh thng mi t do th h mi u tin c Ngh vin Chu u kha mi xem xt ph chun. CcHip nh EVFTA v IPAc k ngy 30.6.2019 ti H Ni, l cchip nh thng mi t dov bo h u t c mc cam kt su rng, ton din, bao qut cc lnh vc kinh t, thng mi, u t v cc vn pht trin bn vng.

Infographic

Ln top