Infographic: Ton cnh dch cm A/H5N6 ti Vit Nam

Hin nay, c nc c 5 tnh thnh xut hin dchcm A/H5N6l H Ni, Qung Ninh, Bc Ninh, Thanh Ha, Ngh An. Nguy c dch bnhcm gia cmxut hin, ly lan rt cao v c kh nng nh hng n sc khe cng ng, c bit trong iu kin dch bnh vim phi cp do chng virus miCOVID-19gy ra.

Infographic

Ln top