Gi tht ln tng do cn ngun cung, cui nm s thiu ht 200.000 tn

Th trng B NNPTNT Phng c Tin. nh T.Vng
Th trng B NNPTNT Phng c Tin. nh T.Vng
Th trng B NNPTNT Phng c Tin. nh T.Vng

BN C TH QUAN TM

Ln top