Nng dn Trung Quc tr li sn xut khng qun phng dch Covid-19

Sau k ngh Tt Nguyn n ko di, nng dn Trung Quc bt u tr li vi cng vic ng ng nhng khng qun cc bin php bo v, phng chng ly lan dch bnh virus Corona (Covid-19).

Mt nng dn lm vic trn cnh ng  th trn Matou ca huyn Tancheng thuc thnh ph Lm Nghi, pha ng tnh Sn ng ca Trung Quc, ngy 10 thng 2 nm 2020. nh: Tn Hoa X
Tnh n 10.2,khong 94,6% cc cng ty sn xut v ch bin ng cc ln ca Trung Quc khi phc li sn xut. Trong nh l 1 nng dn eo khu trang lm vic trn cnh ng th trn Matou, huyn Tancheng, thnh ph Lm Nghi, tnh Sn ng, Trung Quc, ngy 10.2. nh: Tn Hoa X.
Trong mt nh knh trng cy thuc  th trn Xingren, huyn an Tri, Chu t tr Kim ng Nam, pha ty nam tnh Qu Chu, Trung Quc, ngy 11.2. nh: Tn Hoa X
Nhm nhn cng lm vic trong nh knh trng cy thuc th trn Xingren, huyn an Tri, chu t tr Kim ng Nam, tnh Qu Chu, Trung Quc, ngy 11.2. nh: Tn Hoa X
1 ngi dn trong lng ang chm sc vn cam ti th trn Matou ca huyn Tancheng thuc thnh ph Lm Nghi, pha ng tnh Sn ng, Trung Quc, ngy 10.2. nh: Tn Hoa X
Ngi dn ang chm sc vn cy n qu ti th trn Matou, huyn Tancheng, thnh ph Lm Nghi, tnh Sn ng, Trung Quc, ngy 10.2. nh: Tn Hoa X
nh chp t trn khng vo ngy 11 thng 2 nm 2020 cho thy dn lng lm vic trn cnh ng  lng Sangshulin, pha ty nam tnh T Xuyn, Trung Quc. nh: Tn Hoa X
Nng dn ang lm vic trn cnh ng lng Sangshulin, tnh T Xuyn, Trung Quc. nh: Tn Hoa X
Nng dn ang chm sc vn m cy o nhng khng qun eo khu trang y t phng dch lng Yantang, th trn Dui Giang, huyn i Phng, thnh ph Tt Tit, tnh Qu Chu, Trung Quc, ngy 11.2. nh: Tn Hoa X
nh chp t trn cao ngi dn ang lm vic ti cnh ng lng Sangshulin, tnh T Xuyn, Trung Quc. nh: Tn Hoa X

Photo

Ln top