Thanh nin lm tranh bng cc o ku gi phng chng dch COVID-19

Trc din bin phc tp ca dch COVID-19, anh Nguyn Phc Qu Thnh (qun Tn Ph, TPHCM) hnh thnh tng c o v nhng bc tranh lm bng cc o, truyn ti thng ip: Chung tay phng nga dch COVID-19 n cng ng.

tng lm tranh bng cc o c anh Thnh ny ra gn 2 thng tr li y, khi tnh hnh dch COVID-19 c nhng din bin mi ti Vit Nam.
Anh Thnh chia s: "Thng qua nhng bc tranh lm t rc thi nha ny, ti mong mun c th gp mt phn sc nh ca bn thn cng mi ngi chung sc, ng lng c th nhanh chng chin thng dch bnh COVID-19. ng thi, qua nh nhc nh mi ngi lun ch gi v sinh, thng xuyn dng nc ra tay st khun trnh ly lan virus".
D mi ch chuyn qua lm tranh v ti phng chng dch bnh COVID-19 c thi gian ngn, nhng cc tc phm ca anh c nhiu ngi n nhn, nh gi cao.
"Trong thi gian ti ti s lm thm nhiu bc tranh vi ch ku gi mi ngi cng chung tay y li COVID-19. ng thi, nhng bc tranh ny sau khi hon thnh ti s gi tng n cc bnh vin" - Anh Thnh cho bit.
Theo anh Thnh, lm tranh khu quan trng cng l kh khn nht l ln tng ni dung cho bc tranh. Mt bc tranh p l khi c gi nhn vo c th hiu c ni dung m mnh mun truyn ti trong , t ku gi mi ngi cng hnh ng.
Thi gian hon thnh mi bc tranh ty thuc vo ln nh ca n, nhng bc tranh nh th s mt thi gian khong 1 ngy, nhng vi nhng bc tranh ln th c th mt ti c thng.
Nhng chic cc o c tuy v dng vi nhiu ngi nhng nu bit cch kt hp hng nghn chic vi nhau, chng s to thnh nhng tc phm c o v gi tr.
Sau 2 nm bt tay vo cng vic lm tranh t nhng chic cc o b i, n nay anh hon thnh hn 100 bc tranh. Mi bc tranh c thit k, trang tr theo tng hnh thc khc nhau nhng tt c u mang nhiu tm t tnh cm, cng nh nhng thng ip su sc, nhn o m anh mun chuyn ti n mi ngi.

Photo

Ln top