Cn c quyt nh dt khot hc sinh tip tc ngh hay i hc tr li

Hc sinh v gio vin trng tiu hc T Thanh Oai c s 1 (Thanh Tr, H Ni). nh: Minh H
Hc sinh v gio vin trng tiu hc T Thanh Oai c s 1 (Thanh Tr, H Ni). nh: Minh H
Hc sinh v gio vin trng tiu hc T Thanh Oai c s 1 (Thanh Tr, H Ni). nh: Minh H
Ln top