Chuy那n gia b芍c tin virus gy COVID-19 sng ti 17 ng角y ngo角i mi trng

T足m thy virus c辰n tn ti ngo角i mi trng khng c車 ngha l角 virus 車 vn c辰n c車 kh nng ly nhim. nh: ST.
T足m thy virus c辰n tn ti ngo角i mi trng khng c車 ngha l角 virus 車 vn c辰n c車 kh nng ly nhim. nh: ST.
T足m thy virus c辰n tn ti ngo角i mi trng khng c車 ngha l角 virus 車 vn c辰n c車 kh nng ly nhim. nh: ST.

BN C TH QUAN TM

L那n top