Chuyn v bc tng Vit Nam c ng John McCain qu nht

Thng Ngh s M John McCain thm li tng ph迄 i那u b那n h Tr迆c Bch,ni m芍y bay ca ng tng b ri nm 1967. nh: Reuters
Thng Ngh s M John McCain thm li tng ph迄 i那u b那n h Tr迆c Bch,ni m芍y bay ca ng tng b ri nm 1967. nh: Reuters
Thng Ngh s M John McCain thm li tng ph迄 i那u b那n h Tr迆c Bch,ni m芍y bay ca ng tng b ri nm 1967. nh: Reuters

BN C TH QUAN TM

L那n top