Philippines k谷o d角i lnh phong ta n 30.4

Tng thng Philippines Rodrigo Duterte trong bui ph芍t s車ng truyn h足nh trc tip ti Malacanang, Manila, ng角y 6.4. nh: AP
Tng thng Philippines Rodrigo Duterte trong bui ph芍t s車ng truyn h足nh trc tip ti Malacanang, Manila, ng角y 6.4. nh: AP
Tng thng Philippines Rodrigo Duterte trong bui ph芍t s車ng truyn h足nh trc tip ti Malacanang, Manila, ng角y 6.4. nh: AP

BN C TH QUAN TM

L那n top