Tng thng Putin: Ngi dn Nga c ngh vic mt tun c lng

Tng thng Vladimir Putin. nh: Tass.
Tng thng Vladimir Putin. nh: Tass.
Tng thng Vladimir Putin. nh: Tass.

BN C TH QUAN TM

Ln top