Chm lo cho ngi lao ng y mnh thi ua yu nc

Ph Ch tch Nc ng Th Ngc Thnh, pht biu ti bui lm vic vi lnh o VRG. nh Nam Dng
Ph Ch tch Nc ng Th Ngc Thnh, pht biu ti bui lm vic vi lnh o VRG. nh Nam Dng
Ph Ch tch Nc ng Th Ngc Thnh, pht biu ti bui lm vic vi lnh o VRG. nh Nam Dng
Ln top