tin ti i hi ng b cc cp v i hi ln th xiii ca ng: Pht huy tr tu, trch nhim xy dng vn kin, trnh qua loa, hnh thc

Pht huy tr tu, trch nhim xy dng vn kin, trnh qua loa, hnh thc

ng Nguyn Tin Dnh - Nguyn Th trng B Ni v. nh: MT
ng Nguyn Tin Dnh - Nguyn Th trng B Ni v. nh: MT
ng Nguyn Tin Dnh - Nguyn Th trng B Ni v. nh: MT
Ln top