Ph Th tng cm n Nhn dn chung sc, ng lng chng dch COVID-19

Ph Th tng V c am: Nu ton dn ng lng, ton dn chng dch th nht nh chng ta s chin thng. nh: VGP/nh Nam
Ph Th tng V c am: Nu ton dn ng lng, ton dn chng dch th nht nh chng ta s chin thng. nh: VGP/nh Nam
Ph Th tng V c am: Nu ton dn ng lng, ton dn chng dch th nht nh chng ta s chin thng. nh: VGP/nh Nam
Ln top