Quy trnh nhn s thay th B trng B Y t ang c thc hin cht ch

Nguyn B trng B Y t Nguyn Th Kim Tin ti cuc hp Chnh ph thng 11.2019. nh Quang Hiu
Nguyn B trng B Y t Nguyn Th Kim Tin ti cuc hp Chnh ph thng 11.2019. nh Quang Hiu
Nguyn B trng B Y t Nguyn Th Kim Tin ti cuc hp Chnh ph thng 11.2019. nh Quang Hiu
Ln top