Th tng b nhim Th trng B GDT, Th trng B TNMT

ng Phm Ngc Thng, Ch tch UBND tnh Lng Sn gi chc v Th trng B Gio dc v o to. (nh: TTXVN)
ng Phm Ngc Thng, Ch tch UBND tnh Lng Sn gi chc v Th trng B Gio dc v o to. (nh: TTXVN)
ng Phm Ngc Thng, Ch tch UBND tnh Lng Sn gi chc v Th trng B Gio dc v o to. (nh: TTXVN)
Ln top