Th tng: n nm 2025, Sc Trng phi l mt tnh pht trin kh ca vng

Th tng pht biu ti bui lm vic. nh: VGP/Quang Hiu
Th tng pht biu ti bui lm vic. nh: VGP/Quang Hiu
Th tng pht biu ti bui lm vic. nh: VGP/Quang Hiu
Ln top