Tng T n X ni v v trn n 26 nm lm Chnh Vn phng Ta n huyn

Thiu tng T n X - Chnh Vn phng, Ngi pht ngn B Cng an. nh Trn Vng
Thiu tng T n X - Chnh Vn phng, Ngi pht ngn B Cng an. nh Trn Vng
Thiu tng T n X - Chnh Vn phng, Ngi pht ngn B Cng an. nh Trn Vng
Ln top