Chc mng nm mi 2020
K nim 90 nm Ngy thnh lp ng

V mt ASEAN gn kt v ch ng thch ng

Ph Th tng, B trng Ngoi giao Phm Bnh Minh. nh: P.V
Ph Th tng, B trng Ngoi giao Phm Bnh Minh. nh: P.V
Ph Th tng, B trng Ngoi giao Phm Bnh Minh. nh: P.V
Ln top