Bn Tre xy dng Khu lu nim c Ph bng Nguyn Sinh Sc

Mt gc Khu lu nim c Nguyn Sinh Sc  TP.Cao Lnh. nh: S VHTTDL tnh ng Thp.
Mt gc Khu lu nim c Nguyn Sinh Sc TP.Cao Lnh. nh: S VHTTDL tnh ng Thp.
Mt gc Khu lu nim c Nguyn Sinh Sc TP.Cao Lnh. nh: S VHTTDL tnh ng Thp.

BN C TH QUAN TM

Ln top