Chng dch COVID-19 ti Sn Li: Nhiu ngi t nguyn, khng nhn th lao

Thn i Vn (x Sn Li) thc hin cng tc phun thuc kh trng phng chng dch COVID-19. nh Gia Hn.
Thn i Vn (x Sn Li) thc hin cng tc phun thuc kh trng phng chng dch COVID-19. nh Gia Hn.
Thn i Vn (x Sn Li) thc hin cng tc phun thuc kh trng phng chng dch COVID-19. nh Gia Hn.

BN C TH QUAN TM

Ln top