Chc mng nm mi 2020
K nim 90 nm Ngy thnh lp ng

i n t ai Nng: Tin n bu qua nho so vi thit hai

B can Trn Vn Minh - cu Ch tch UBND  Nng nhn mc n 17 nm t, tuy nhin ngi dn  Nng cho rng mc n ny cn thp.
B can Trn Vn Minh - cu Ch tch UBND Nng nhn mc n 17 nm t, tuy nhin ngi dn Nng cho rng mc n ny cn thp.
B can Trn Vn Minh - cu Ch tch UBND Nng nhn mc n 17 nm t, tuy nhin ngi dn Nng cho rng mc n ny cn thp.

BN C TH QUAN TM

Ln top