Lch trnh bnh nhn iu tr ti bnh vin Bch Mai mc COVID-19

Khu vc cch ly Bnh vin Bnh Nhit i Trung ng c s 2. nh: Hong Vit
Khu vc cch ly Bnh vin Bnh Nhit i Trung ng c s 2. nh: Hong Vit
Khu vc cch ly Bnh vin Bnh Nhit i Trung ng c s 2. nh: Hong Vit

BN C TH QUAN TM

Ln top