To角n b thng tin v ca mc COVID-19 u ti那n ti khu c芍ch ly Cn Th

L那n top