Ch迆c mng nm mi 2020
K nim 90 nm Ng角y th角nh lp ng

H角ng triu t trc nguy c cm lu h角nh bi ti那u chun kh赤 thi mi

T ng角y 1.1.2020, c芍c loi t sn xut t nm 2008 tr li y phi 芍p ng mc ti那u chun kh赤 thi mi.
T ng角y 1.1.2020, c芍c loi t sn xut t nm 2008 tr li y phi 芍p ng mc ti那u chun kh赤 thi mi.
T ng角y 1.1.2020, c芍c loi t sn xut t nm 2008 tr li y phi 芍p ng mc ti那u chun kh赤 thi mi.

BN C TH QUAN TM

L那n top