Ngi mc COVID-19 di chuyn qua 3 sn bay trc khi v Nng

 Nng va ghi nhn thm mt ngi mc COVID-19 nhng di chuyn qua nhiu sn bay trc khi v n Vit Nam
Nng va ghi nhn thm mt ngi mc COVID-19 nhng di chuyn qua nhiu sn bay trc khi v n Vit Nam
Nng va ghi nhn thm mt ngi mc COVID-19 nhng di chuyn qua nhiu sn bay trc khi v n Vit Nam

BN C TH QUAN TM

Ln top