Qung Tr cch ly ti ch mt trng hp n t tnh Vnh Phc

Din tp tip nhn trng hp nghi nhim virus COVID-19 ti tnh Qung Tr. nh: HH.
Din tp tip nhn trng hp nghi nhim virus COVID-19 ti tnh Qung Tr. nh: HH.
Din tp tip nhn trng hp nghi nhim virus COVID-19 ti tnh Qung Tr. nh: HH.

BN C TH QUAN TM

Ln top